venerdì 5 luglio 2013

Sinjali 284 - DREJTIM I DETYRUAR PËR KATEGORI TË CAKTUARA MJETESH

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 284

DREJTIM  I  DETYRUAR  PËR  KATEGORI  TË  CAKTUARA  MJETESHDREJTIM  I  DETYRUAR  PËR  KATEGORI  TË  CAKTUARA  MJETESH

Sinjali numër 284 tregon një drejtim të detyruar për autotrenat dhe automjetet e artikuluara. Vendoset në afërsi të një kantjeri rrugor dhe ka karakter të përkohshëm (aq sa vazhdojnë punimet rrugore).

Sinjali 164

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 164

Sinjali numër 164

Sinjali numër 164 paralajmëron kufirin e shtetit të një vendi pjesë e Komuniteit Europian dhe vendoset në autostradë ose rrugën që të çon në kufirin e shtetit; zëvendeson sinjalin “ndal dogana”  kur kufiri

Sinjali 163

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 163


Sinjali numër 163Sinjali numër 163 vendoset në kufi të një vendi të Komunitetit Europian me vendet e tjera të Komunitetit ;

Sinjali 150

Autoshkolla Sinjalet e Detyrimit 150

SINJALI 150