domenica 16 giugno 2013

Sinjali 44 - KRYQËZIM ME PËRPARËSI NGA E DJATHTA


Sinjali 44 Sinjalet e Përparësisë
KRYQËZIM  ME  PËRPARËSI  NGA  E  DJATHTA


KRYQËZIM  ME  PËRPARËSI  NGA  E  DJATHTA

Sinjali numër 44 Paralajmëron një kryqëzim në të cilin është në fuqi rregulli i përgjthshëm i përparësisë, ai i dhënies së përparësisë nga e djathta. Sinjali nuk vendoset në rrugët që kanë të drejte përparësie dhe si rregull gjendet 150 metra përpara kryqëzimit kryesisht në rrugët jashtëqytetese. Për motive
të sigurisë rrugore, në rrugët urbane (qytetese) përdoret vetëm në kushte të caktuara të trafikut. Si norma sjelljeje duhet të ulim shpejtësinë dhe ne kryqëzim të japim përparësi për mjetet që vijnë nga e djathta dhe të sigurohemi që mjetet në te majtë të na kenë dhënë neve përparësi. Është gabim të thuhet që ky sinjal mund të pasohet nga sinjali “Jep përparësi” ose “Stop” (sinjalet 40 dhe 41, në prani të këtyre sinjaleve duhet të jepet përparësi nga e majta dhe nga e djathta)


_____________________________
- Autoshkolla online - 
Sinjalet rrugore, Sinjalet Vertikale, Sinjalet e Perparesise


Nessun commento:

Posta un commento